Myfyrdod adeg Gŵyl Ddewi

Heddiw o bob diwrnod, dylem ddathlu mor wyrthiol ydyw ein bod ni yng Nghymru, er i ni gael ein concro yn y drydedd ganrif ar ddeg, a byw yng nghysgod un o brif ieithoedd cyffredin y byd, eto’n medru siarad ein hiaith ein hun. Wedi ein hir hanes dan reolaeth estron, mae’n rhyfeddol odiaeth fod y genedl Gymreig yn medru sefyll mewn ystafell ynghanol eu cymdogion Seisnig a chael sgwrs hollol breifat.

Dengys y cyfrifiad diweddaraf, serch hynny, na allwn fod yn hunanfodlon. Mae dirywiad unwaith yn rhagor yn dynesu’n llechwraidd. Rŷm o hyd yn uwch na lefel 1991 o 581,000 ac mae hyn yn galonogol, ond bod y cyfartaledd o siaradwyr Cymreig wedi gostwng 2% o 2001 i 562,000 (19%).

Felly, mae’r broblem y tynnwyd ein sylw ati gyda’r fath bendantrwydd gan araith “Tynged yr Iaith” Saunders Lewis, ysywaeth, wedi dychwelyd – sut gallwn ni sicrhau nad â’r iaith hynafol hon i ebargofiant yn ystod ein gwyliadwriaeth ni? Nid oes neb eisiau bod yn perthyn i genhedlaeth y bydd yn rhaid iddi gyfaddef ei bod wedi gadael i’r iaith wywo ar y winwydden.

‘Fum i erioed yn byw yng Nghymru, ac mae fy ngwybodaeth o’r Gymraeg yn deillio o ymgomio â’m teulu ac o fynd i Ysgol Gymraeg Llundain tan i mi gyrraedd chwe mlwydd oed. Fe wn i, o brofiad, ei bod yn dra anodd i ddal ati i gadw’r Gymraeg pan nad ydych yn ei defnyddio’n wastadol.

Dyna paham y mae’n rhaid i ni drawsnewid yn gyfangwbl ein holl ymagweddiad at y Gymraeg.

Nid yw gorfodi astudio’r Gymraeg hyd lefel TGAU yn ddim ond gwasanaeth gwefus, os na fydd yn datblygu i fod yn iaith yr iard chwarae, y dafarn a’r siop. Lletchwithdod cymdeithasol pur yw rhan o’r broblem.

O gwrteisi fe siaredir Saesneg gan nifer sylweddol o Gymry mewn lleoedd cyhoeddus i osgoi cau allan pobl na allant, o bosib, fedru’r Gymraeg. Fodd bynnag, er mwyn ei gwneud yn iaith fwy naturiol a phoblogaidd rhaid newid hyn. Gan fod y Cymry’n drwyadl yn y Saesneg mae’n rhy hawdd o lawer ei mabwysiadu fel ein ‘lingua franca’ ninnau hefyd, yn enwedig pan fydd cynifer o bobl Seisnig yn symud i mewn i’r wlad i gymryd mantais o brisoedd rhatach tai.

Nid wyf, o gwbl, yn gwarafun i Saeson, nad ŷnt yn medru’r Gymraeg, ddod i Gymru, ond mae’n rhaid iddynt gyfaddasu â’r Cymry ac nid i’r gwrthwyneb. Unwaith y bydd crynswth beirniadol o bobl na fedrant y Gymraeg, a hynny mewn tref fechan, fe all yn gyflym symud i gymuned i siarad Saesneg yn hytrach na’r Gymraeg.

Byddai dysgu’r Gymraeg dipyn yn llai o ymdrech i ddysgwyr pe gwnaed hi’n iaith dderbyniol yn gyhoeddus. Fe glywais, hyd yn oed, am Saeson a ymdrechodd ddysgu’r Gymraeg, yn achwyn na chânt ddigon o ymarfer, oherwydd, weithian, onid yw pobl yn sicr eich bod yn siarad Cymraeg, fe dybiant nad ydych yn gwneud hynny. Mae angen trawsnewid y cyhoedd dan y camargraff hwnnw yn gadarn yn ôl i’r Gymraeg.

Fy hoff ddyfais ddiweddar i, yw’r bathodynnau ‘Cymraeg’ y gall gweithwyr yn rhywle yng Nghymru eu harddangos i brofi eu bod yn medru’r Gymraeg. Mae hyn yn torri allan y dyfalu lletchwith.

Mae’r newid hwn ymhlŷg â bod yn amyneddgar gyda phobl nad ŷnt yn rhugl. Y duedd naturiol, wrth gwrs, i achub rhywun sy’n cloffi gyda’u Cymraeg yw symud i’r Saesneg yn gyflym, ond mae hyn, mewn gwirionedd yn wrthgynhyrchiol. Sut gallant wella eu Cymraeg fyth ?

Problem arall ynglŷn â chadw’r Gymraeg y tu allan i’r ysgol yw bod rhai rhieni’n ymddangos yn ddrwgdybus ynglŷn â’i gwerth, yn enwedig os nad ydynt yn ei siarad eu hunain. Rhan o hyn yw’r syniad hen-ffasiwn y bydd eu Saesneg yn dioddef os bydd plant yn ceisio ymdopi â iaith arall, ond nid yw hynny wedi ei seilio ar brofiad. Mae’r Saesneg mor gryf ym Mhrydain fel y tuedda plant ddatblygu’n ddwyieithwyr rhugl – gyda’r fantais o ddwy iaith, dwy gelfyddyd a dwy farchnad gwaith. Mae plant Ewrop yn siarad llawer iaith heb unrhyw drafferth. ‘Does yna’r un rheswm na ddylai hyn fod yn berthnasol i Brydain.

Mae’r Bwrdd Addysg Gymraeg yn awr wedi ei ddisodli i wneud lle i Gomisiynydd Newydd y Senedd. ‘Dyw’r Senedd ddim yn nodedig am ei hochr greadigol ac ‘rwyf i’n ofni fod ei chynllun strategol am yr iaith, sydd i’w gyhoeddi eleni, mor ddiffygiol a diddychymyg â’i pholisiau eraill. Felly ‘rwy’n gobeithio y bydd y Senedd yn ymroi i feddwl yn weithredol ac ar lefel leol. Maent yn tueddu canolbwyntio ar yr agwedd swyddogol – cael biliau nwy a ffurflenni Treth Cyngor yn y Gymraeg, ac wrth gwrs, pethau tebyg.

‘Rwyf yn gobeithio y byddant yn meddwl y tu allan i fiwrocratiaeth gan eu bod wedi ymgymryd â’r cyfrioldeb o feithrin ein hiaith. Gobeithiaf am ragor o syniadau fel y bathodynnau Cymreig oren. Mae’n syniad mor syml, ond mae’n ymwneud â hybu gweithredol, bywyd bob dydd a synnwyr cymunedol. Popeth yn wir, y dylai polisi iaith fod.

Os yw mynd o amgylch yn siarad Cymraeg yn gyhoeddus yn peri i rai pobl fod yn anghysurus, boed hi felly. Ni ddylem adael i iaith canrifoedd ddarfod i arbed nifer bach o ysbeidiau anodd. Dydd Gŵyl Dewi Sant Hapus – Happy St David’s Day.

Confused? Don't speak Welsh? Try this one.

Photograph: Getty Images
Getty
Show Hide image

What type of Brexit did we vote for? 150,000 Conservative members will decide

As Michael Gove launches his leadership bid, what Leave looks like will be decided by Conservative activists.

Why did 17 million people vote to the leave the European Union, and what did they want? That’s the question that will shape the direction of British politics and economics for the next half-century, perhaps longer.

Vote Leave triumphed in part because they fought a campaign that combined ruthless precision about what the European Union would do – the illusory £350m a week that could be clawed back with a Brexit vote, the imagined 75 million Turks who would rock up to Britain in the days after a Remain vote – with calculated ambiguity about what exit would look like.

Now that ambiguity will be clarified – by just 150,000 people.

 That’s part of why the initial Brexit losses on the stock market have been clawed back – there is still some expectation that we may end up with a more diluted version of a Leave vote than the version offered by Vote Leave. Within the Treasury, the expectation is that the initial “Brexit shock” has been pushed back until the last quarter of the year, when the election of a new Conservative leader will give markets an idea of what to expect.  

Michael Gove, who kicked off his surprise bid today, is running as the “full-fat” version offered by Vote Leave: exit from not just the European Union but from the single market, a cash bounty for Britain’s public services, more investment in science and education. Make Britain great again!

Although my reading of the Conservative parliamentary party is that Gove’s chances of getting to the top two are receding, with Andrea Leadsom the likely beneficiary. She, too, will offer something close to the unadulterated version of exit that Gove is running on. That is the version that is making officials in Whitehall and the Bank of England most nervous, as they expect it means exit on World Trade Organisation terms, followed by lengthy and severe recession.

Elsewhere, both Stephen Crabb and Theresa May, who supported a Remain vote, have kicked off their campaigns with a promise that “Brexit means Brexit” in the words of May, while Crabb has conceded that, in his view, the Leave vote means that Britain will have to take more control of its borders as part of any exit deal. May has made retaining Britain’s single market access a priority, Crabb has not.

On the Labour side, John McDonnell has set out his red lines in a Brexit negotiation, and again remaining in the single market is a red line, alongside access to the European Investment Bank, and the maintenance of “social Europe”. But he, too, has stated that Brexit means the “end of free movement”.

My reading – and indeed the reading within McDonnell’s circle – is that it is the loyalists who are likely to emerge victorious in Labour’s power struggle, although it could yet be under a different leader. (Serious figures in that camp are thinking about whether Clive Lewis might be the solution to the party’s woes.) Even if they don’t, the rebels’ alternate is likely either to be drawn from the party’s Brownite tendency or to have that faction acting as its guarantors, making an end to free movement a near-certainty on the Labour side.

Why does that matter? Well, the emerging consensus on Whitehall is that, provided you were willing to sacrifice the bulk of Britain’s financial services to Frankfurt and Paris, there is a deal to be struck in which Britain remains subject to only three of the four freedoms – free movement of goods, services, capital and people – but retains access to the single market. 

That means that what Brexit actually looks like remains a matter of conjecture, a subject of considerable consternation for British officials. For staff at the Bank of England,  who have to make a judgement call in their August inflation report as to what the impact of an out vote will be. The Office of Budget Responsibility expects that it will be heavily led by the Bank. Britain's short-term economic future will be driven not by elected politicians but by polls of the Conservative membership. A tense few months await. 

Stephen Bush is special correspondent at the New Statesman. He usually writes about politics.