Philips

Myfyrdod adeg Gŵyl Ddewi

Heddiw o bob diwrnod, dylem ddathlu mor wyrthiol ydyw ein bod ni yng Nghymru, er i ni gael ein concro yn y drydedd ganrif ar ddeg, a byw yng nghysgod un o brif ieithoedd cyffredin y byd, eto’n medru siarad ein hiaith ein hun. Wedi ein hir hanes dan reolaeth estron, mae’n rhyfeddol odiaeth fod y genedl Gymreig yn medru sefyll mewn ystafell ynghanol eu cymdogion Seisnig a chael sgwrs hollol breifat.

Dengys y cyfrifiad diweddaraf, serch hynny, na allwn fod yn hunanfodlon. Mae dirywiad unwaith yn rhagor yn dynesu’n llechwraidd. Rŷm o hyd yn uwch na lefel 1991 o 581,000 ac mae hyn yn galonogol, ond bod y cyfartaledd o siaradwyr Cymreig wedi gostwng 2% o 2001 i 562,000 (19%).

Felly, mae’r broblem y tynnwyd ein sylw ati gyda’r fath bendantrwydd gan araith “Tynged yr Iaith” Saunders Lewis, ysywaeth, wedi dychwelyd – sut gallwn ni sicrhau nad â’r iaith hynafol hon i ebargofiant yn ystod ein gwyliadwriaeth ni? Nid oes neb eisiau bod yn perthyn i genhedlaeth y bydd yn rhaid iddi gyfaddef ei bod wedi gadael i’r iaith wywo ar y winwydden.

‘Fum i erioed yn byw yng Nghymru, ac mae fy ngwybodaeth o’r Gymraeg yn deillio o ymgomio â’m teulu ac o fynd i Ysgol Gymraeg Llundain tan i mi gyrraedd chwe mlwydd oed. Fe wn i, o brofiad, ei bod yn dra anodd i ddal ati i gadw’r Gymraeg pan nad ydych yn ei defnyddio’n wastadol.

Dyna paham y mae’n rhaid i ni drawsnewid yn gyfangwbl ein holl ymagweddiad at y Gymraeg.

Nid yw gorfodi astudio’r Gymraeg hyd lefel TGAU yn ddim ond gwasanaeth gwefus, os na fydd yn datblygu i fod yn iaith yr iard chwarae, y dafarn a’r siop. Lletchwithdod cymdeithasol pur yw rhan o’r broblem.

O gwrteisi fe siaredir Saesneg gan nifer sylweddol o Gymry mewn lleoedd cyhoeddus i osgoi cau allan pobl na allant, o bosib, fedru’r Gymraeg. Fodd bynnag, er mwyn ei gwneud yn iaith fwy naturiol a phoblogaidd rhaid newid hyn. Gan fod y Cymry’n drwyadl yn y Saesneg mae’n rhy hawdd o lawer ei mabwysiadu fel ein ‘lingua franca’ ninnau hefyd, yn enwedig pan fydd cynifer o bobl Seisnig yn symud i mewn i’r wlad i gymryd mantais o brisoedd rhatach tai.

Nid wyf, o gwbl, yn gwarafun i Saeson, nad ŷnt yn medru’r Gymraeg, ddod i Gymru, ond mae’n rhaid iddynt gyfaddasu â’r Cymry ac nid i’r gwrthwyneb. Unwaith y bydd crynswth beirniadol o bobl na fedrant y Gymraeg, a hynny mewn tref fechan, fe all yn gyflym symud i gymuned i siarad Saesneg yn hytrach na’r Gymraeg.

Byddai dysgu’r Gymraeg dipyn yn llai o ymdrech i ddysgwyr pe gwnaed hi’n iaith dderbyniol yn gyhoeddus. Fe glywais, hyd yn oed, am Saeson a ymdrechodd ddysgu’r Gymraeg, yn achwyn na chânt ddigon o ymarfer, oherwydd, weithian, onid yw pobl yn sicr eich bod yn siarad Cymraeg, fe dybiant nad ydych yn gwneud hynny. Mae angen trawsnewid y cyhoedd dan y camargraff hwnnw yn gadarn yn ôl i’r Gymraeg.

Fy hoff ddyfais ddiweddar i, yw’r bathodynnau ‘Cymraeg’ y gall gweithwyr yn rhywle yng Nghymru eu harddangos i brofi eu bod yn medru’r Gymraeg. Mae hyn yn torri allan y dyfalu lletchwith.

Mae’r newid hwn ymhlŷg â bod yn amyneddgar gyda phobl nad ŷnt yn rhugl. Y duedd naturiol, wrth gwrs, i achub rhywun sy’n cloffi gyda’u Cymraeg yw symud i’r Saesneg yn gyflym, ond mae hyn, mewn gwirionedd yn wrthgynhyrchiol. Sut gallant wella eu Cymraeg fyth ?

Problem arall ynglŷn â chadw’r Gymraeg y tu allan i’r ysgol yw bod rhai rhieni’n ymddangos yn ddrwgdybus ynglŷn â’i gwerth, yn enwedig os nad ydynt yn ei siarad eu hunain. Rhan o hyn yw’r syniad hen-ffasiwn y bydd eu Saesneg yn dioddef os bydd plant yn ceisio ymdopi â iaith arall, ond nid yw hynny wedi ei seilio ar brofiad. Mae’r Saesneg mor gryf ym Mhrydain fel y tuedda plant ddatblygu’n ddwyieithwyr rhugl – gyda’r fantais o ddwy iaith, dwy gelfyddyd a dwy farchnad gwaith. Mae plant Ewrop yn siarad llawer iaith heb unrhyw drafferth. ‘Does yna’r un rheswm na ddylai hyn fod yn berthnasol i Brydain.

Mae’r Bwrdd Addysg Gymraeg yn awr wedi ei ddisodli i wneud lle i Gomisiynydd Newydd y Senedd. ‘Dyw’r Senedd ddim yn nodedig am ei hochr greadigol ac ‘rwyf i’n ofni fod ei chynllun strategol am yr iaith, sydd i’w gyhoeddi eleni, mor ddiffygiol a diddychymyg â’i pholisiau eraill. Felly ‘rwy’n gobeithio y bydd y Senedd yn ymroi i feddwl yn weithredol ac ar lefel leol. Maent yn tueddu canolbwyntio ar yr agwedd swyddogol – cael biliau nwy a ffurflenni Treth Cyngor yn y Gymraeg, ac wrth gwrs, pethau tebyg.

‘Rwyf yn gobeithio y byddant yn meddwl y tu allan i fiwrocratiaeth gan eu bod wedi ymgymryd â’r cyfrioldeb o feithrin ein hiaith. Gobeithiaf am ragor o syniadau fel y bathodynnau Cymreig oren. Mae’n syniad mor syml, ond mae’n ymwneud â hybu gweithredol, bywyd bob dydd a synnwyr cymunedol. Popeth yn wir, y dylai polisi iaith fod.

Os yw mynd o amgylch yn siarad Cymraeg yn gyhoeddus yn peri i rai pobl fod yn anghysurus, boed hi felly. Ni ddylem adael i iaith canrifoedd ddarfod i arbed nifer bach o ysbeidiau anodd. Dydd Gŵyl Dewi Sant Hapus – Happy St David’s Day.

Confused? Don't speak Welsh? Try this one.

Photograph: Getty Images
Photo: Getty Images
Show Hide image

What's to be done about racial inequality?

David Cameron's words on equal opportunities are to be welcomed - now for some action, says Sunder Katwala.

David Cameron made the strongest, clearest and most high profile statement about ethnic inequalities and the need to tackle discrimination ever yet offered by a British Prime Minister in his leader’s speech to the Conservative Party conference in Manchester.
“Picture this. You’ve graduated with a good degree. You send out your CV far and wide. But you get rejection after rejection. What’s wrong? It’s not the qualifications or the previous experience. It’s just two words at the top: first name, surname. Do you know that in our country today: even if they have exactly the same qualifications, people with white-sounding names are nearly twice as likely to get call backs for jobs than people with ethnic-sounding names? … That, in 21st century Britain, is disgraceful. We can talk all we want about opportunity, but it’s meaningless unless people are really judged equally”, said Cameron.
While the proof of the pudding will be in the eating, this was a powerfully argued Prime Ministerial intervention – and a particularly well-timed one, for three reasons.

Firstly, the Prime Minister was able to root his case in an all-but-universally accepted appeal for equal opportunities. It will always prove more difficult in practice to put political energy and resources behind efforts to remedy discrimination against a minority of the population unless a convincing fairness case is made that values cherished across our whole society are at stake. Cameron’s argument, that any party which tells itself that it is the party of the ‘fair chance’ and ‘the equal shot’ must have a response when there is such clear evidence of discrimination, should prove persuasive to a Conservative Party that has not seen race inequalities as its natural territory. Cameron argued that the same principles should animate responses to discrimination when it comes to race, gender and social class. Put like that, wanting job interviews to be fair – by eradicating conscious and unconscious patterns of bias wherever possible – would strike most Britons as offering as clear a case of the values of fair play as wanting the best baker to win the Great British Bake-Off on television.
 
Secondly, Cameron’s intervention comes at a potential "tipping point" moment for fair opportunities across ethnic groups. Traditionally, ethnic discrimination has been discussed primarily through the lens of its impact on the most marginalised. Certainly, persistent gaps in the criminal justice system, mental health provision and unemployment rates remain stark for some minority groups. What has been less noticed is the emergence of a much more complex pattern of opportunity and disadvantage – not least as a consequence of significant ethnic minority progress.

Most strikingly of all, in educational outcomes, historic attainment gaps between ethnic minorities and their white British peers have disappeared over the last decade. In the aggregate, ethnic minorities get better GCSE results on average. Ethnic minority Britons are more likely, not less likely, to be university graduates than their fellow citizens. 

As a result of that progress, Cameron’s intervention comes at a moment of significant potential – but significant risk too. Britain’s ethnic minorities are the youngest and fastest-growing sections of British society. If that educational progress translates into economic success, it will make a significant contribution to the "Great British Take-Off" that the Prime Minister envisions. But if that does not happen, with educational convergence combined with current ‘ethnic penalties’ in employment and income persisting, then that potential could well curdle into frustration that the British promise of equal opportunities is not being kept.  Cameron also mirrored his own language in committing himself to both a ‘fight against extremism’ and a ‘fight against discrimination’: while those are distinct challenges and causes, actively pursuing both tracks simultaneously has the potential, at least, depolarise some debates about responses to extremism  - and so to help deepen the broad social coalitions we need for a more cohesive society too.

Thirdly, Cameron’s challenge could mark an important deepening in the political competition between the major parties on race issues. Many have been struck by the increase in political attention on the centre-right to race issues over the last five to ten years. The focus has been on the politics of representation. By increasing the number of non-white Conservative MPs from two to seventeen since 2005, Cameron has sent a powerful signal that Labour’s traditional claim to be ‘the party of ethnic minorities’ would now be contested. Cameron was again able to celebrate in Manchester several ways in which his Cabinet and Parliamentary benches demonstrate many successful journeys of migrant and minority integration in British society. That might perhaps help to ease the fears, about integration being impossible in an era of higher immigration, which the Home Secretary had articulated the previous day.

So symbolism can matter. But facial diversity is not enough. The politics of ethnic minority opportunity needs to be about more than visits to gurdwaras, diversity nights at the party conference fringes and unveiling statues of Mahatma Gandhi in Parliament Square. Jeremy Corbyn’s first speech as Labour leader did include one brief celebratory reference to Britain’s ethnic diversity – “as I travelled the country during the leadership campaign it was wonderful to see the diversity of all the people in our country” – and to Labour bringing in more black, Asian and ethnic minority members - but it did not include any substantial content on discrimination. Tim Farron acknowledged during his leadership campaign that the Liberal Democrats have struggled to get to the starting-line on race and diversity at all. The opposition parties too will no doubt now be challenged to match not just the Prime Minister’s rhetorical commitment to challenging inequalities but also to propose how it could be done in practice.

Non-white Britons expect substance, not just symbolism from all of the parties on race inequalites.  Survation’s large survey of ethnic minority voters for British Future showed the Conservatives winning more ethnic minority support than ever before – but just 29 per cent of non-white respondents were confident that the Conservatives are committed to treating people of every ethnic background equally, while 54 per cent said this of Labour. Respondents were twice as likely to say that the Conservatives needto do more to reach out – and the Prime Minister would seem to be committed to showing that he has got that message.  Moreover, there is evidence that ethnic inclusion could be important in broadening a party’s appeal to other younger, urban and more liberal white voters too – which is why it made sense for this issue to form part of a broader attempt by David Cameron to colonise the broad centre of British politics in his Manchester speech.

But the case for caution is that there has been limited policy attention to ethnic inequalities under the last two governments. Restaurateur Iqbal Wahhab decided to give up his role chairing an ethnic minority taskforce for successive governments, unconvinced there was a political commitment to do much more than convene a talking shop. Lib Dem equalities minister Lynne Featherstone did push the CV discrimination issue – but many Conservatives were sceptical. Cameron’s new commitment may face similar challenges from those whose instinct is to worry that more attention to discrimination or bias in the jobs market will mean more red tape for business.

Labour had a separate race inequalities manifesto in 2015, outside of its main election manifesto, while the Conservative manifesto did not contain significant commitments to racial inequality. The mid-campaign launch in Croydon of a series of race equality pledges showed an increasing awareness of the growing importance of ethnic minority votes - though the fact that they all involved aiming for increases of 20 per cent by 2020 gave them a slightly back-of-the-envelope feel. 

Prime Ministerial commitments have an important agenda-setting function. A generation ago the Stephen Lawrence case opened the eyes of middle England to racist violence and police failures, particularly through the Daily Mail’s persistent challenging of those injustices. A Conservative Prime Minister’s words could similarly make a big difference in the mainstreaming of the issue of inequalities of opportunity. What action should follow words? Between now and next year’s party conference season, that must will now be the test for this Conservative government – and for their political opponents too. 

Sunder Katwala is director of British Future and former general secretary of the Fabian Society.