Philips

Myfyrdod adeg Gŵyl Ddewi

Heddiw o bob diwrnod, dylem ddathlu mor wyrthiol ydyw ein bod ni yng Nghymru, er i ni gael ein concro yn y drydedd ganrif ar ddeg, a byw yng nghysgod un o brif ieithoedd cyffredin y byd, eto’n medru siarad ein hiaith ein hun. Wedi ein hir hanes dan reolaeth estron, mae’n rhyfeddol odiaeth fod y genedl Gymreig yn medru sefyll mewn ystafell ynghanol eu cymdogion Seisnig a chael sgwrs hollol breifat.

Dengys y cyfrifiad diweddaraf, serch hynny, na allwn fod yn hunanfodlon. Mae dirywiad unwaith yn rhagor yn dynesu’n llechwraidd. Rŷm o hyd yn uwch na lefel 1991 o 581,000 ac mae hyn yn galonogol, ond bod y cyfartaledd o siaradwyr Cymreig wedi gostwng 2% o 2001 i 562,000 (19%).

Felly, mae’r broblem y tynnwyd ein sylw ati gyda’r fath bendantrwydd gan araith “Tynged yr Iaith” Saunders Lewis, ysywaeth, wedi dychwelyd – sut gallwn ni sicrhau nad â’r iaith hynafol hon i ebargofiant yn ystod ein gwyliadwriaeth ni? Nid oes neb eisiau bod yn perthyn i genhedlaeth y bydd yn rhaid iddi gyfaddef ei bod wedi gadael i’r iaith wywo ar y winwydden.

‘Fum i erioed yn byw yng Nghymru, ac mae fy ngwybodaeth o’r Gymraeg yn deillio o ymgomio â’m teulu ac o fynd i Ysgol Gymraeg Llundain tan i mi gyrraedd chwe mlwydd oed. Fe wn i, o brofiad, ei bod yn dra anodd i ddal ati i gadw’r Gymraeg pan nad ydych yn ei defnyddio’n wastadol.

Dyna paham y mae’n rhaid i ni drawsnewid yn gyfangwbl ein holl ymagweddiad at y Gymraeg.

Nid yw gorfodi astudio’r Gymraeg hyd lefel TGAU yn ddim ond gwasanaeth gwefus, os na fydd yn datblygu i fod yn iaith yr iard chwarae, y dafarn a’r siop. Lletchwithdod cymdeithasol pur yw rhan o’r broblem.

O gwrteisi fe siaredir Saesneg gan nifer sylweddol o Gymry mewn lleoedd cyhoeddus i osgoi cau allan pobl na allant, o bosib, fedru’r Gymraeg. Fodd bynnag, er mwyn ei gwneud yn iaith fwy naturiol a phoblogaidd rhaid newid hyn. Gan fod y Cymry’n drwyadl yn y Saesneg mae’n rhy hawdd o lawer ei mabwysiadu fel ein ‘lingua franca’ ninnau hefyd, yn enwedig pan fydd cynifer o bobl Seisnig yn symud i mewn i’r wlad i gymryd mantais o brisoedd rhatach tai.

Nid wyf, o gwbl, yn gwarafun i Saeson, nad ŷnt yn medru’r Gymraeg, ddod i Gymru, ond mae’n rhaid iddynt gyfaddasu â’r Cymry ac nid i’r gwrthwyneb. Unwaith y bydd crynswth beirniadol o bobl na fedrant y Gymraeg, a hynny mewn tref fechan, fe all yn gyflym symud i gymuned i siarad Saesneg yn hytrach na’r Gymraeg.

Byddai dysgu’r Gymraeg dipyn yn llai o ymdrech i ddysgwyr pe gwnaed hi’n iaith dderbyniol yn gyhoeddus. Fe glywais, hyd yn oed, am Saeson a ymdrechodd ddysgu’r Gymraeg, yn achwyn na chânt ddigon o ymarfer, oherwydd, weithian, onid yw pobl yn sicr eich bod yn siarad Cymraeg, fe dybiant nad ydych yn gwneud hynny. Mae angen trawsnewid y cyhoedd dan y camargraff hwnnw yn gadarn yn ôl i’r Gymraeg.

Fy hoff ddyfais ddiweddar i, yw’r bathodynnau ‘Cymraeg’ y gall gweithwyr yn rhywle yng Nghymru eu harddangos i brofi eu bod yn medru’r Gymraeg. Mae hyn yn torri allan y dyfalu lletchwith.

Mae’r newid hwn ymhlŷg â bod yn amyneddgar gyda phobl nad ŷnt yn rhugl. Y duedd naturiol, wrth gwrs, i achub rhywun sy’n cloffi gyda’u Cymraeg yw symud i’r Saesneg yn gyflym, ond mae hyn, mewn gwirionedd yn wrthgynhyrchiol. Sut gallant wella eu Cymraeg fyth ?

Problem arall ynglŷn â chadw’r Gymraeg y tu allan i’r ysgol yw bod rhai rhieni’n ymddangos yn ddrwgdybus ynglŷn â’i gwerth, yn enwedig os nad ydynt yn ei siarad eu hunain. Rhan o hyn yw’r syniad hen-ffasiwn y bydd eu Saesneg yn dioddef os bydd plant yn ceisio ymdopi â iaith arall, ond nid yw hynny wedi ei seilio ar brofiad. Mae’r Saesneg mor gryf ym Mhrydain fel y tuedda plant ddatblygu’n ddwyieithwyr rhugl – gyda’r fantais o ddwy iaith, dwy gelfyddyd a dwy farchnad gwaith. Mae plant Ewrop yn siarad llawer iaith heb unrhyw drafferth. ‘Does yna’r un rheswm na ddylai hyn fod yn berthnasol i Brydain.

Mae’r Bwrdd Addysg Gymraeg yn awr wedi ei ddisodli i wneud lle i Gomisiynydd Newydd y Senedd. ‘Dyw’r Senedd ddim yn nodedig am ei hochr greadigol ac ‘rwyf i’n ofni fod ei chynllun strategol am yr iaith, sydd i’w gyhoeddi eleni, mor ddiffygiol a diddychymyg â’i pholisiau eraill. Felly ‘rwy’n gobeithio y bydd y Senedd yn ymroi i feddwl yn weithredol ac ar lefel leol. Maent yn tueddu canolbwyntio ar yr agwedd swyddogol – cael biliau nwy a ffurflenni Treth Cyngor yn y Gymraeg, ac wrth gwrs, pethau tebyg.

‘Rwyf yn gobeithio y byddant yn meddwl y tu allan i fiwrocratiaeth gan eu bod wedi ymgymryd â’r cyfrioldeb o feithrin ein hiaith. Gobeithiaf am ragor o syniadau fel y bathodynnau Cymreig oren. Mae’n syniad mor syml, ond mae’n ymwneud â hybu gweithredol, bywyd bob dydd a synnwyr cymunedol. Popeth yn wir, y dylai polisi iaith fod.

Os yw mynd o amgylch yn siarad Cymraeg yn gyhoeddus yn peri i rai pobl fod yn anghysurus, boed hi felly. Ni ddylem adael i iaith canrifoedd ddarfod i arbed nifer bach o ysbeidiau anodd. Dydd Gŵyl Dewi Sant Hapus – Happy St David’s Day.

Confused? Don't speak Welsh? Try this one.

Photograph: Getty Images
Getty
Show Hide image

Is this the beginning of the end for Northern Ireland’s abortion ban?

A High Court ruling has found it to be “incompatible with human rights law”.

A High Court judge has today ruled that Northern Ireland’s ban on abortion constitutes a breach of human rights. Belfast High Court Judge Justice Horner has said that the province cannot justify its continued ban, which refuses terminations in all circumstances unless a woman’s life is in danger, proclaiming it “incompatible with human rights law”.

The Court has recommended that exemptions to the ban be allowed for women who have conceived as a result of rape or incest, as well as women carrying foetuses with such severe abnormalities or disabilities that they will not survive outside the womb.

As it stands, the most recent legislation on abortion relating to the province is the 1861 Offences Against the Person Act, passed under Queen Victoria. Unlike the rest of the UK, Northern Ireland was exempt from the 1967 Abortion Act which legalised terminations for women in England, Scotland and Wales. 

At least 1,000 women travel from Northern Ireland to the rest of the UK to have abortions every year. The judge ruled that it was inconsistent for Northern Irish women to be denied abortions locally but for the law to permit the same women to travel to access services. He said: “If it is morally wrong to abort a foetus in Northern Ireland, it is just as wrong morally to abort the same foetus in England. It does not protect morals to export the problem to another jurisdiction and then turn a blind eye.”

Rather, Justice Horner said that forcing women to go abroad caused women to suffer undue emotional distress and financial hardship, without in any way reducing the number of pregnancies or abortions undertaken by local women: “There is no evidence before this Court, and the Court has in no way attempted to restrict the evidence adduced by any party, that the law in Northern Ireland has resulted in any reduction in the number of abortions obtained by Northern Irish women. Undoubtedly, it will have placed these women who had to have their abortions in England under greater stress, both financial and emotional, by forcing them to have the termination carried out away from home.” 

He noted that travelling abroad was only realistically an option for wealthy women as the entire process can cost up to £2,000, whilst the poorest women were forced to continue pregnancies: “That smacks of one law for the rich and one law for the poor.”

Finally regarding victims of sexual crimes such as rape and incest, the judge ruled: “She [a victim] has to face all the dangers and problems, emotional or otherwise, of carrying a foetus for which she bears no moral responsibility and is merely a receptacle to carry the child of a rapist and/or a person who has committed incest, or both... The law makes no attempt to balance the rights of the women that are involved.” 

The pronouncement has shocked many in Northern Ireland, where religious communities remain strong. Undoubtedly there will be backlash amongst churches and anti-abortion campaign groups. Attorney General John Larkin is outspoken in his opposition to abortion and has previously described the procedure as akin to shooting a baby. Speaking this morning in response to the ruling, he said he was “profoundly disappointed” and is considering appealing the decision. 

A spokesperson for Amnesty International, who have backed the court case, said that the campaign group are awaiting clarification as to whether new legislation would need to be passed by Stormont to incorporate today’s ruling, or if the ruling alone will be enough to legalise terminations for rape victims, incest victims and severe disability. Stormont remains vehemently opposed to abortion on demand, with Sinn Fein stating that abortion in some circumstances is acceptable. If today’s High Court ruling alone is not enough to affect local laws, it is highly unlikely that Stormont will act on the decision. 

Yet, the High Court’s clear message today cannot be ignored. When Stormont most likely refuses to enact it over the coming months, then the House of Commons might find themselves with an ethical obligation to intervene. Westminster has long refused to get involved in the debate, citing the principle of devolution that Northern Ireland gets to have the ultimate say over its own laws. However, as of today, human rights abuses are officially being committed against British citizens through the Northern Irish abortion ban, which would make for a legally compelling case for Westminster intervention.