Myfyrdod adeg Gŵyl Ddewi

Heddiw o bob diwrnod, dylem ddathlu mor wyrthiol ydyw ein bod ni yng Nghymru, er i ni gael ein concro yn y drydedd ganrif ar ddeg, a byw yng nghysgod un o brif ieithoedd cyffredin y byd, eto’n medru siarad ein hiaith ein hun. Wedi ein hir hanes dan reolaeth estron, mae’n rhyfeddol odiaeth fod y genedl Gymreig yn medru sefyll mewn ystafell ynghanol eu cymdogion Seisnig a chael sgwrs hollol breifat.

Dengys y cyfrifiad diweddaraf, serch hynny, na allwn fod yn hunanfodlon. Mae dirywiad unwaith yn rhagor yn dynesu’n llechwraidd. Rŷm o hyd yn uwch na lefel 1991 o 581,000 ac mae hyn yn galonogol, ond bod y cyfartaledd o siaradwyr Cymreig wedi gostwng 2% o 2001 i 562,000 (19%).

Felly, mae’r broblem y tynnwyd ein sylw ati gyda’r fath bendantrwydd gan araith “Tynged yr Iaith” Saunders Lewis, ysywaeth, wedi dychwelyd – sut gallwn ni sicrhau nad â’r iaith hynafol hon i ebargofiant yn ystod ein gwyliadwriaeth ni? Nid oes neb eisiau bod yn perthyn i genhedlaeth y bydd yn rhaid iddi gyfaddef ei bod wedi gadael i’r iaith wywo ar y winwydden.

‘Fum i erioed yn byw yng Nghymru, ac mae fy ngwybodaeth o’r Gymraeg yn deillio o ymgomio â’m teulu ac o fynd i Ysgol Gymraeg Llundain tan i mi gyrraedd chwe mlwydd oed. Fe wn i, o brofiad, ei bod yn dra anodd i ddal ati i gadw’r Gymraeg pan nad ydych yn ei defnyddio’n wastadol.

Dyna paham y mae’n rhaid i ni drawsnewid yn gyfangwbl ein holl ymagweddiad at y Gymraeg.

Nid yw gorfodi astudio’r Gymraeg hyd lefel TGAU yn ddim ond gwasanaeth gwefus, os na fydd yn datblygu i fod yn iaith yr iard chwarae, y dafarn a’r siop. Lletchwithdod cymdeithasol pur yw rhan o’r broblem.

O gwrteisi fe siaredir Saesneg gan nifer sylweddol o Gymry mewn lleoedd cyhoeddus i osgoi cau allan pobl na allant, o bosib, fedru’r Gymraeg. Fodd bynnag, er mwyn ei gwneud yn iaith fwy naturiol a phoblogaidd rhaid newid hyn. Gan fod y Cymry’n drwyadl yn y Saesneg mae’n rhy hawdd o lawer ei mabwysiadu fel ein ‘lingua franca’ ninnau hefyd, yn enwedig pan fydd cynifer o bobl Seisnig yn symud i mewn i’r wlad i gymryd mantais o brisoedd rhatach tai.

Nid wyf, o gwbl, yn gwarafun i Saeson, nad ŷnt yn medru’r Gymraeg, ddod i Gymru, ond mae’n rhaid iddynt gyfaddasu â’r Cymry ac nid i’r gwrthwyneb. Unwaith y bydd crynswth beirniadol o bobl na fedrant y Gymraeg, a hynny mewn tref fechan, fe all yn gyflym symud i gymuned i siarad Saesneg yn hytrach na’r Gymraeg.

Byddai dysgu’r Gymraeg dipyn yn llai o ymdrech i ddysgwyr pe gwnaed hi’n iaith dderbyniol yn gyhoeddus. Fe glywais, hyd yn oed, am Saeson a ymdrechodd ddysgu’r Gymraeg, yn achwyn na chânt ddigon o ymarfer, oherwydd, weithian, onid yw pobl yn sicr eich bod yn siarad Cymraeg, fe dybiant nad ydych yn gwneud hynny. Mae angen trawsnewid y cyhoedd dan y camargraff hwnnw yn gadarn yn ôl i’r Gymraeg.

Fy hoff ddyfais ddiweddar i, yw’r bathodynnau ‘Cymraeg’ y gall gweithwyr yn rhywle yng Nghymru eu harddangos i brofi eu bod yn medru’r Gymraeg. Mae hyn yn torri allan y dyfalu lletchwith.

Mae’r newid hwn ymhlŷg â bod yn amyneddgar gyda phobl nad ŷnt yn rhugl. Y duedd naturiol, wrth gwrs, i achub rhywun sy’n cloffi gyda’u Cymraeg yw symud i’r Saesneg yn gyflym, ond mae hyn, mewn gwirionedd yn wrthgynhyrchiol. Sut gallant wella eu Cymraeg fyth ?

Problem arall ynglŷn â chadw’r Gymraeg y tu allan i’r ysgol yw bod rhai rhieni’n ymddangos yn ddrwgdybus ynglŷn â’i gwerth, yn enwedig os nad ydynt yn ei siarad eu hunain. Rhan o hyn yw’r syniad hen-ffasiwn y bydd eu Saesneg yn dioddef os bydd plant yn ceisio ymdopi â iaith arall, ond nid yw hynny wedi ei seilio ar brofiad. Mae’r Saesneg mor gryf ym Mhrydain fel y tuedda plant ddatblygu’n ddwyieithwyr rhugl – gyda’r fantais o ddwy iaith, dwy gelfyddyd a dwy farchnad gwaith. Mae plant Ewrop yn siarad llawer iaith heb unrhyw drafferth. ‘Does yna’r un rheswm na ddylai hyn fod yn berthnasol i Brydain.

Mae’r Bwrdd Addysg Gymraeg yn awr wedi ei ddisodli i wneud lle i Gomisiynydd Newydd y Senedd. ‘Dyw’r Senedd ddim yn nodedig am ei hochr greadigol ac ‘rwyf i’n ofni fod ei chynllun strategol am yr iaith, sydd i’w gyhoeddi eleni, mor ddiffygiol a diddychymyg â’i pholisiau eraill. Felly ‘rwy’n gobeithio y bydd y Senedd yn ymroi i feddwl yn weithredol ac ar lefel leol. Maent yn tueddu canolbwyntio ar yr agwedd swyddogol – cael biliau nwy a ffurflenni Treth Cyngor yn y Gymraeg, ac wrth gwrs, pethau tebyg.

‘Rwyf yn gobeithio y byddant yn meddwl y tu allan i fiwrocratiaeth gan eu bod wedi ymgymryd â’r cyfrioldeb o feithrin ein hiaith. Gobeithiaf am ragor o syniadau fel y bathodynnau Cymreig oren. Mae’n syniad mor syml, ond mae’n ymwneud â hybu gweithredol, bywyd bob dydd a synnwyr cymunedol. Popeth yn wir, y dylai polisi iaith fod.

Os yw mynd o amgylch yn siarad Cymraeg yn gyhoeddus yn peri i rai pobl fod yn anghysurus, boed hi felly. Ni ddylem adael i iaith canrifoedd ddarfod i arbed nifer bach o ysbeidiau anodd. Dydd Gŵyl Dewi Sant Hapus – Happy St David’s Day.

Confused? Don't speak Welsh? Try this one.

Photograph: Getty Images
Getty
Show Hide image

In the 1980s, I went to a rally where Labour Party speakers shared the stage with men in balaclavas

The links between the Labour left and Irish republicanism are worth investigating.

A spat between Jeremy Corbyn’s henchfolk and Conor McGinn, the MP for St Helens North, caught my ear the other evening. McGinn was a guest on BBC Radio 4’s Westminster Hour, and he obligingly revisited the brouhaha for the listeners at home. Apparently, following an interview in May, in which McGinn called for Corbyn to “reach out beyond his comfort zone”, he was first threatened obliquely with the sack, then asked for a retraction (which he refused to give) and finally learned – from someone in the whips’ office – that his party leader was considering phoning up McGinn’s father to whip the errant whipper-in into line. On the programme, McGinn said: “The modus operandi that he [Corbyn] and the people around him were trying to do [sic], involving my family, was to isolate and ostracise me from them and from the community I am very proud to come from – which is an Irish nationalist community in south Armagh.”

Needless to say, the Labour leader’s office has continued to deny any such thing, but while we may nurture some suspicions about his behaviour, McGinn was also indulging in a little airbrushing when he described south Armagh as an “Irish ­nationalist community”. In the most recent elections, Newry and Armagh returned three Sinn Fein members to the Northern Ireland Assembly (as against one Social Democratic and Labour Party member) and one Sinn Fein MP to Westminster. When I last looked, Sinn Fein was still a republican, rather than a nationalist, party – something that McGinn should only be too well aware of, as the paternal hand that was putatively to have been lain on him belongs to Pat McGinn, the former Sinn Fein mayor of Newry and Armagh.

According to the Irish News, a “close friend” of the McGinns poured this cold water on the mini-conflagration: “Anybody who knows the McGinn family knows that Pat is very proud of Conor and that they remain very close.” The friend went on to opine: “He [Pat McGinn] found the whole notion of Corbyn phoning him totally ridiculous – as if Pat is going to criticise his son to save Jeremy Corbyn’s face. They would laugh about it were it not so sinister.”

“Sinister” does seem the mot juste. McGinn, Jr grew up in Bessbrook during the Troubles. I visited the village in the early 1990s on assignment. The skies were full of the chattering of British army Chinooks, and there were fake road signs in the hedgerows bearing pictograms of rifles and captioned: “Sniper at work”. South Armagh had been known for years as “bandit country”. There were army watchtowers standing sentinel in the dinky, green fields and checkpoints everywhere, manned by some of the thousands of the troops who had been deployed to fight what was, in effect, a low-level counter-insurgency war. Nationalist community, my foot.

What lies beneath the Corbyn-McGinn spat is the queered problematics of the ­relationship between the far left wing of the Labour Party and physical-force Irish republicanism. I also recall, during the hunger strikes of the early 1980s, going to a “Smash the H-Blocks” rally in Kilburn, north London, at which Labour Party speakers shared the stage with representatives from Sinn Fein, some of whom wore balaclavas and dark glasses to evade the telephoto lenses of the Met’s anti-terrorist squad.

The shape-shifting relationship between the “political wing” of the IRA and the men with sniper rifles in the south Armagh bocage was always of the essence of the conflict, allowing both sides a convenient fiction around which to posture publicly and privately negotiate. In choosing to appear on platforms with people who might or might not be terrorists, Labour leftists also sprinkled a little of their stardust on themselves: the “stardust” being the implication that they, too, under the right circumstances, might be capable of violence in pursuit of their political ends.

On the far right of British politics, Her Majesty’s Government and its apparatus are referred to derisively as “state”. There were various attempts in the 1970s and 1980s by far-right groupuscules to link up with the Ulster Freedom Fighters and other loyalist paramilitary organisations in their battle against “state”. All foundered on the obvious incompetence of the fascists. The situation on the far left was different. The socialist credentials of Sinn Fein/IRA were too threadbare for genuine expressions of solidarity, but there was a sort of tacit confidence-and-supply arrangement between these factions. The Labour far left provided the republicans with the confidence that, should an appropriately radical government be elected to Westminster, “state” would withdraw from Northern Ireland. What the republicans did for the mainland militants was to cloak them in their penumbra of darkness: without needing to call down on themselves the armed might of “state”, they could imply that they were willing to take it on, should the opportunity arise.

I don’t for a second believe that Corbyn was summoning up these ghosts of the insurrectionary dead when he either did or did not threaten to phone McGinn, Sr. But his supporters need to ask themselves what they’re getting into. Their leader, if he was to have remained true to the positions that he has espoused over many years, should have refused to sit as privy counsellor upon assuming his party office, and refused all the other mummery associated with the monarchical “state”. That he didn’t do so was surely a strategic decision. Such a position would make him utterly unelectable.

The snipers may not be at work in south Armagh just now – but there are rifles out there that could yet be dug up. I wouldn’t be surprised if some in Sinn Fein knew where they are, but one thing’s for certain: Corbyn hasn’t got a clue, bloody or otherwise. 

Will Self is an author and journalist. His books include Umbrella, Shark, The Book of Dave and The Butt. He writes the Madness of Crowds and Real Meals columns for the New Statesman.

This article first appeared in the 25 August 2016 issue of the New Statesman, Cameron: the legacy of a loser